SOUDNÍ ZNALECTVÍ

 

Na základě  dosaženého vzdělání, realizované profesní činnosti (chov hospodářských zvířat), prokázání odborných znalostí a dlouhodobých chovatelských zkušeností i v jiných oborech (drobné, okrasné a exotické zvířectvo, malí přežvýkavci, koně), doložených doporučení o způsobilosti a složení předepsaného slibu jsem byla předsedkyní KS v Praze, JUDr. Věrou Miřackou, v roce 2002 jmenována soudním znalcem v oboru Ekonomika - Ceny a odhady, specializace  MOV zvířat  (datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/e37775c6b49168c9c1256dbb00481cfa/bbdac127726c2c1cc1257c76006eaeab?OpenDocument ), zapsaným do seznamu soudních znalců a tlumočníků u Krajského soudu v Praze.

V případě Vašich potřeb jsem oprávněna vyhotovit znalecký posudek s platností na celém území ČR, ale pouze o ceně zvířete (nepřísluší mi posuzovat veterinární postupy, týrání zvířat, podnikatelské výnosy, nestanovuji prodejní ceny (dohoda mezi prodávajícím a kupujícím) a už vůbec se nevyjadřuji k případům, na čí straně je právo... ).  Odhad ceny je, například, třeba  v rámci zanesení zvířete do účetní evidence z vlastního zájmového chovu, sjednávání a plnění pojištění, soudních sporů o výši ceny a náhradě škody, ocenění majetku při rozvodu manželství, dědictví, trestního oznámení aj. Není rozdíl, zda se jedná o zvíře užitkové - hospodářské, pracovní nebo hobby, a nezáleží ani na množství.

Posudek lze vystavit za předpokladu dostatečných podkladů i na zvíře nežijící, zpětně ke konkrétnímu datu, zejména na vyžádání policie ČR, soudu nebo právních zástupců.

Vzhledem k nutnosti individuálního přístupu při tvorbě metodiky, složitosti zajišťování podkladů a mému pracovnímu vytížení je nutné počítat s termínem vypracování posudku 4 - 12 týdnů. Cena za posudek je stanovena dle jeho obtížnosti a časové náročnosti, hodnota zvířete nehraje roli (obvykle nepřesáhne     2 000,- Kč + případné cestovní náklady). Konzultace poskytuji bezplatně. 

Objednatel obdrží písemné vyhotovení posudku s otiskem pečeti (,,kulatým razítkem") v požadovaném množství, podrobné vyúčtování znalečného a platební doklad. Veškeré informace jsou důvěrné, nebudou poskytnuty dalším osobám. V případě soudního sporu obhajuji posudek nestranně, podle svého nejlepšího vědomí, s využitím všech svých znalostí a na základě právních předpisů. Vyhotovení posudku pro potřebu řízení před orgánem veřejné moci mohu odmítnout jen z vážných důvodů, zejména pro podjatost (osobní vztah k zvířeti, či účastníku řízení). Obvykle si tato instituce sama ustanoví konkrétního soudního znalce a stanoví podmínky (není třeba si nechat vyhotovit vlastní posudek).
Pokud si nejste jistí, zda je Vám třeba mých služeb, neváhejte mě kontaktovat pro konzultaci nelépe telefonicky ( 607 190 631 ). V případě mé nedostupnosti Vás zavolám na zmeškané číslo.